Ad controlsDetektory kovů

Aplication Error: SQL-ERRCODE: 1142 | INSERT command denied to user 'adcontrols'@'81.95.96.66' for table 'log_sys_sessions'FILE: /www/doc/www.adcontrols.cz/www/includePHP/sys_statistics.phpROW: 16[INSERT INTO log_sys_sessions (session, datum, statistiky) VALUES ('c6a64269c0b7e29ff066d4e075a02679', '2020-02-26 10:32:31', 1)]

Princip vyvažovaných cívek


Princip vyvažovaných cívek je založen na fyzikálním jevu ovlivňování siločar elektromagnetického pole kovovým předmětem. Každý takový detekčním systém obsahuje minimálně tři cívky, které jsou umístěny ve snímacím senzoru vedle sebe. Prostor uvnitř cívek tvoří detekční otvor senzoru. Cívky jsou zapouzdřeny do odstíněného pevného kovového obalu, který tvoří snímací hlavici s průchozím otvorem. Prostřední cívka je vysílač a krajní cívky fungují jako přijímače. Vysílač je buzen frekvencí s přesného oscilátoru, čímž vytváří elektromagnetické pole.

system image


Na přijímacích cívkách je v "klidovém" stavu indukováno stejné napětí, avšak opačné polarity a součet tohoto napětí je roven nule. Tento stav přetrvává, pokud se v magnetickém poli cívek nenachází žádný kov. Jakmile je toto pole narušeno, narušení pole způsobuje kovový předmět nebo produkt mající produkt-efekt, dochází k deformaci pole a na přijímacích cívkách se objeví napětí, jehož výsledný vektor má amplitudu úměrnou velikosti kovu a fázi závislou na typu kovu, který tuto deformaci způsobil.

system image


Vyhodnocovací jednotka, která neustále monitoruje vyvážení cívek, tuto změnu vyhodnotí jako detekci kovu. Frekvence oscilátoru budící vysílací cívku se volí s ohledem na produkt, ve kterém se má detekovat, a na požadovanou detekční citlivost. Obecně platí, že čím je větší frekvence, tím je možno dosáhnout vyšší citlivosti detekce.

Tento detekční princip dokáže vykompenzovat i produkt-efekt.

Standardně jsou cívky vyváženy tak, že mezi průběhy napětí na oscilátoru a na přijímačích je 90° fázový rozdíl. Tento stav je považován za základní nastavení a není zde zavedena žádná kompenzace produkt-efektu.

Na základě průchodu několika vzorků suroviny nebo produktu snímacím senzorem,  dokáže řídící elektronika automaticky stanovit potřebnou amplitudu a fázi signálu, který tento produkt vytváří v elmag. poli a v případě potřeby provést kompenzaci (fázový posuv se přičte nebo odečte od standardního stavu), tím dojde pomyslně k nastavení nového fázového posuvu mezi vysílačem a přijímači a tato hodnota je považována za nové pomyslné základní nastavení.

Technologie vícenásobných cívek

Jedná se o patentově chráněnou technologii uvedenou do praxe v roce 2007 v detektorech firmy ThermoFisher Scientific. Oproti standardnímu řešení principu vyvažovaných cívek pomocí tří cívek (1 cívka vysílač a 2 cívky přijímač) je použito 4 cívek jako vysílače a 2 cívek jako přijímače.

system image

Výsledkem tohoto uspořádání je vyšší hustota a intenzita generovaného elektromagnetického pole uvnitř snímače a dosažení znatelného nárůstu detekční citlivosti oproti konkurenčním systémům, zejména na nemagnetickou nerezovou ocel.
Ad controls s.r.o. adcontrols.cz, vytvořeno v smsoft.cz © 2009